LegalRisk 085-7608800


Ontslag vast contract

Voor het ontslag van een werknemer met een vast contract is niet altijd voorafgaand toestemming vereist van het UWV of de kantonrechter. Bij ontslag wordt een onderscheid gemaakt tussen "gewone" werknemers, ambtenaren en statutair bestuurders (van een BV of een NV). Met "gewone" werknemers wordt bedoeld alle werknemers die geen ambtenaar of statutair bestuurder zijn. De meerderheid van de beroepsbevolking behoort tot de categorie "gewone" werknemers en dit onderdeel gaat over het ontslag van "gewone" werknemers. Bij ontslag van een werknemer kan er sprake zijn van een transitievergoeding of een ontslagvergoeding.

Het ontslag dient aan een aantal wettelijke voorwaarden te voldoen indien voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst toestemming is vereist van het UWV of de kantonrechter. Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst alleen beëindigen met toestemming van het UWV of de kantonrechter als daar een redelijke ontslaggrond voor is en een herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet meer mogelijk is of niet in de rede ligt zoals bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De formele ontslaggrond bepaalt of voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst toestemming van het UWV of van de kantonrechter is vereist, indien sprake is van één van de volgende wettelijke ontslaggronden:

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (via het UWV).

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (via het UWV).

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim (via de kantonrechter).

Ontslag wegens disfunctioneren (via de kantonrechter).

Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (via de kantonrechter).

Ontslag wegens werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar (via de kantonrechter).

Arbeidsconflict c.q. verstoorde arbeidsverhouding (via de kantonrechter).

Ontslag wegens andere (niet bovengenoemde) gronden die het ontslag via de kantonrechter rechtvaardigen.

Ontslag via de kantonrechter wegens een combinatie van twee of meer ontslaggronden (zogenoemde "combinatiegrond") wegens frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen c.q. nalaten van de werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding, waarbij van een zodanige situatie sprake is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Indien de kantonrechter besluit om op grond van deze "combinatiegrond" de arbeidsovereenkomst te ontbinden, kan hij eventueel aan de werknemer een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding indien niet aan alle wettelijke vereisten is voldaan van de door de werkgever aangevoerde ontslaggronden. Men spreekt dan van "onvoldragen" ontslaggronden. Deze extra vergoeding staat los van een eventuele billijke vergoeding die een kantonrechter aan een werknemer kan toekennen als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Indien voor het ontslag voorafgaand toestemming is vereist van het UWV of de kantonrechter, bepaalt de ontslaggrond van wie (UWV of kantonrechter) toestemming is vereist. Een werkgever heeft voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid toestemming nodig van het UWV en voor ontslag om persoonlijke redenen van de kantonrechter. In bovenstaand overzicht staan alle zeven ontslagredenen vermeld die wettelijk worden aangemerkt als een persoonlijke reden voor ontslag via de kantonrechter. Beide instanties kunnen (afhankelijk van de ontslaggrond) aan de werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen maar er is wel een belangrijk juridisch verschil. Na toestemming van het UWV is sprake van ontslag via het "opzeggen" van de arbeidsovereenkomst door de werkgever en bij ontslag via de kantonrechter is sprake van het "ontbinden" van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Een werkgever kan ook zonder voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter een arbeidsovereenkomst beëindigen, mits de werknemer schriftelijk instemt met een "ontslag met wederzijds goedvinden". Een werkgever loopt altijd het risico dat een verzoek tot ontslag via het UWV of de kantonrechter wordt afgewezen. Werkgevers willen bij voorkeur een risicovolle ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter voorkomen door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding, maar kan er sprake zijn van een contractueel overeengekomen hogere ontslagvergoeding. Zie voor meer informatie over het verkrijgen van een hogere ontslagvergoeding de onderdelen transitievergoeding, ontslagvergoeding en ontslag met wederzijds goedvinden.

Een werkgever kan in bepaalde gevallen toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen zonder voorafgaande instemming van de werknemer of toestemming van het UWV of de kantonrechter, zoals onder andere in de volgende situaties:

Een werkgever kan met (of na) het bereiken van de overeengekomen (pensioen)leeftijd of de AOW-leeftijd indien geen (pensioen)leeftijd is overeengekomen, zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter een arbeidsovereenkomst opzeggen indien deze is ingegaan vóór het bereiken van de overeengekomen (pensioen)leeftijd of de AOW-leeftijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen gedurende de proeftijd;

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens ontslag op staande voet.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.