LegalRisk 085-7608800


Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende vorm van ontslag voor een werknemer. Voor ontslag op staande voet is geen toestemming vereist van het UWV of de kantonrechter en de werkgever heeft ook geen schriftelijke instemming van de werknemer nodig. Het ontslag gaat direct in en de werknemer heeft in beginsel geen recht op een WW-uitkering omdat het UWV bij een ontslag op staande voet veronderstelt dat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Een ontslag op staande voet kan zowel door een werkgever als door een werknemer in gang worden gezet, maar het zijn voornamelijk werkgevers die op deze manier de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen. Bij ontslag op staande voet moet u zo spoedig mogelijk juridisch advies inwinnen omdat het ernstige financiële gevolgen kan hebben. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies van een erkend arbeidsrecht advocaat. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u zo spoedig mogelijk gebeld om uw ontslag te bespreken. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.

Zodra een werkgever vindt dat er sprake is van een dringende reden moet hij de arbeidsovereenkomst onverwijld opzeggen en dit met vermelding van de dringende reden(en) onverwijld mededelen aan de werknemer. De werkgever zal de werknemer meestal eerst mondeling op de hoogte stellen van het ontslag en vervolgens zal hij dit nogmaals per aangetekend schrijven aan de werknemer bevestigen. Wanneer de werkgever het voorval met zijn werknemer eerst wil laten onderzoeken om er zeker van te zijn dat de dringende reden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zal de werkgever pas overgaan tot het onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst als uit het onderzoek blijkt dat inderdaad sprake is van een dringende reden. Werknemers kunnen hun ontslag op staande voet aanvechten door het tijdig opstarten van een juridische procedure bij de kantonrechter.

Dringende redenen voor een werkgever zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt voortgezet. In de volgende gevallen kan sprake zijn van een dringende reden voor een werkgever:

Wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geƫindigd;

Wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;

Wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;

Wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;

Wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn collega's mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;

Wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn collega's verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;

Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

Wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;

Wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;

Wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;

Wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

Wanneer hij door opzet of roekeloosheid niet meer in staat is om de bedongen arbeid te verrichten.


Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.