LegalRisk 085-7608800
Copyright

LegalRisk beschikt over auteursrechtelijke bescherming in geval van misbruik door anderen. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en onder voorbehoud van alle rechten.


Aansprakelijkheid

bevat globale informatie die onder andere is gebaseerd op de wetgeving per 1 januari 2020. Deze wetgeving kan aan veranderingen onderhevig zijn waardoor bepaalde informatie op deze website mogelijkerwijs niet meer overeenkomt met de actuele situatie. Hoewel aan de inhoud van deze website de meeste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor alle nadelige gevolgen van mogelijke onjuistheden.